Cerpen : Cerkak, MAS BUDI PUSTAKAWAN NGGANTHENG


"Mbak Im, hot news!" bengoke Mbak Indah. Aku sing lagi nggarap tesis neng kamar dadi kaget. Wong iki gek ya ngapa mulih-mulih langsung ngageti wong. "Apa ta Mbak ? Hot nyas hot nyus. Gawe kaget wae!" ujarku karo isih semu anyel. "Mesthi kowe seneng lho, Mbak," "Apa ta ? Gek ndang ngomong lho aja nggawe penasaran wae," "Ana petugas perpus anyar, Mase nggantheng banget...,"promosine Mbak Indah semangat tenan. "Ealah, ngono thok ? Tak kira negara bubar apa piye," aku mlengos. Ngerti aku sajak kagelan, mbak Indah tetep crita. Jarene dheweke, Pak Munawar sing gawene tugas neng perpustakaan pascasarjana dipindhahake neng perpustakaan Pusat. Saiki ana petugas perpus anyar maneh sing ngancani Bu Ana. Mas-mas loro sing nggantheng-nggantheng.

"Mase nggantheng, Mbak. Ning isih groginan ngono. Lha wong wong durung pati ngerti menehake kunci loker, moso Mbak Novi arep nyilih buku, malah bukune disinggahake menyang slorokan," critane Mbak Indah. Aku ya mung iya-iya wae nglegani sing ngajak crita. Pancen wis suwe aku ora saba perpustakaan. Embuh rasane ki wuegahe...ngepol. Wiwit usum udan nganti arep kepethuk usum udan maneh aku durung lulus-lulus. Rasane nggarap tesis iki beda karo skripsi, luwih abot, luwih akeh alangane, luwih akeh mutunge, stres  tenan pokoke. Tur perpustakaan ki nggon sing kebak kenangan. Mara nyang kana ya kudu siap kaya nonton film lawas di puter maneh. Apa maneh meja kursi cedhak cendhela. Neng kono pancen nggon kesenenganku. Bisa nggarap utawa maca buku sinambi nyawang sesawangan njaba perpustakaan. Saka kono katon lapangan cedhak gedhong Psikologi, ngidul sithik katon lamat-lamat 'Danau Salsabila', wadhuk cilik njero kampus sing gawene nggo lomba gethek yen pinuju mangsa rendheng. Cedhak kono aku tau nandur kembang kamboja, nanging saiki kembang kuwi wis mati. Ing cedhak cendhela iki uga aku tau ngomong-ngomong karo Fajri. Kadhangkala malah tukaran nganti disrengeni Bu Ana amarga ngganggu liyane. Lho ta kelingan Fajri maneh. Ah wis, niatku nulis iki rak ora arep nyritakake dheweke

***

Sawijing dina, aku dititipi buku kancaku dikonmbalekke neng perpustakaan. Jan-jane ya wegah, nanging ya piye maneh jenenge dijaluki tulung. Lawang perpustakaan dakbukak, aku mlebu banjur ngisi buku absen. Nalika arep masrahake Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kanggo ijol kunci loker, tibake pancen bener petugas perpustakaane ganti, dudu Pak Munawar. Mas-mas isih enom, nggantheng. "Mase enggal nggih?' takonku. "Nggih mbak," wangsulane mase sinambi mesem. Adhuh, pipine ndekik, nambahi baguse. "Asmane Mas Budi, Mbak," Bu Ana ujug-ujug melu nyelani. Oh, Mas Budi, batinku. Bagus-bagus jenenge kok mung Budi, pasaran. Mas Budi raine bagus khas cowok Jawa, gek ngomonge alus tenan. Ngertiku nalika perpustakaan arep tutup dheweke menehi pengumuman, nanging ora ana sing krungu. Tur bener uga sing diomong Mbak Indah yen Mas Budi isih groginan. Nalika aku masrahke kunci kanggo ijol KTM, lha kok kuncine di tampa, nanging KTM-ku gak dibalekake. "Rasah grogi, Mas, karo aku wae kok,"ujarku. Dheweke mung mesem. Dhekike mung mesem. Dhekike gak nguati tenan.  

***

"Arep menyang endi, Mbak?" takone Mbak Indah bareng ngerti aku dandan mlithit nggendhong ransel. "Menyang perpus, Mbak." wangsulanku cekak aos. "Tenanan? Ora ana udan ora ana angin, kesambet apa, Mbak?" Mbak Indah kaget semu ngece. Aku mung mecucu. Embuh dina iki mau aku pengen neng perpustakaan. Nggolek semangat ben ndang rampung tesise. Aku mung duwe wektu rong sasi yen pengen melu wisudha sasi Maret. Kaya adate aku lungguh neng kursi cedhak cendhela sinambi internetan. Perpustakaan lagi sepi. Aku wiwit jeleh. Aku ngajak jagongan Mas Budi. Aku nggawa salah sijining koran sing macak cerkakku. Perpustakaan pancen langganan sawernaning koran. Aku nyoba-nyoba pamer karo dheweke, amarga cerkak sing tak tulis ngango setting perpustakaan pascasarjana. Dheweke serius maca. "Wah critamu apik, Mbak. Nyritake pacarmu ya? Gek iki ana paraga Bu Ana, wis idin durung, Mbak?" pitakone. " Bu Ana rasah ndadak njaluk idi palilah mesthi seneng wae kok. Hehe," wangsulanku. "Wah lumayan no, Mbak. Enthuk dhuwit?" ,"Ya kuwi  mung bonus, Mas. Sing wigati ki perkara ati. Bisa nyalurke uneg-uneg. Ben ora stres". Urusanku ing perpus wis rampung. Aku mulih neng kos. Tekan kos lagi ngerti yen gendul ngombeku keri. Ah sesuk ndadak neng perpustakaan maneh. Mungkin pancen disengaja ngono ben aku bisa ketemu Mas Budi maneh, hehe.

***

"Kelingan ora Mbak yen ana sing keri?' pitakone Mas Budi nalika aku mara maneh menyang perpus pendhak dina. "Hehe kuwi, Mas. Cedhak komputermu," aku nuding gendul ngombeku sing di deleh cedhak komputer. "Kok ya bisa keri ngono lho, Mbak..mbak," Mas Budi gedheg-gedheg. "Mung gendul wae kok, Mas, sing penting dudu ati sing keri. Yen kuwi abot," aku nyoba nggojegi Mas Budi. Dheweke ngguyu. Aku sengaja nggawe dheweke ngguyu apa mesem. Amarga yen mesem dhekike ketok. Jan Bagus tenan. Yen petugas perpustakaane nggantheng kaya ngene aku kok ya ora bisa konsentrasi nggarap tesis. Malah pengen nulis cerita bab dheweke. Ya aku pancen amung ngefans karo dheweke. Sapa ta sing ora kepencut karo wong bagus, lembah manah, sugih esem kaya Mas Budi?. Saking asringku menyang perpustakaan, aku dadi cedhak karo Mas Budi. Dheweke kanca sing asik banget. Saka obrolan wingi-wingi aku dadi ngerti sejatine dheweke lewih enom timbang aku, kacek rong tahun. Senajan ngono aku wis bacut nyeluk dheweke 'Mas'. Aku ya dadi ngerti yen jeneng pepake dheweke iku Budi Laksono, kaya jeneng toko buku neng Solo wae. Wis bola-bali barangku keri ing perpustakaan. Kadhangkala iku mung pawadanku wae, ben bisa ketemu karo Mas Budi. Dheweke sajake ya wis ngerti aku iki piye, ora bakal aneh-aneh marang dheweke, paling-paling mung ditulis dadi crita. Mas Budi, aja pindhah tugas dhisik ya. Neng perpustakaan pascasarjana sik pokoke. Tesisku durung rampung, isih akeh sing kudu direvisi, dadi butuh motivasi. Pokoke aja lunga dhisik,...awas lo. 


Kedaulatan Rakyat, Edisi 10 Januari 2016
oleh: Dening Impian Nopitasari (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiah 
         Surakarta jurusan Magister Pengkajian Bahasa)
Yang didalam cerita : mb indah, Bu Ana, dan Saya sendiri, hehe. Bagus kalau jadi film ini.....


5 komentar untuk "Cerpen : Cerkak, MAS BUDI PUSTAKAWAN NGGANTHENG"

Unknown mengatakan…
wkwk dhekike apaan mas ? apa iya itu "mas budi"nya mas budi ? wwkwk
budilaksono mengatakan…
dhekike itu lesung pipi, iya itu saya muth.. wkwkwk,, yang nulis Mahasiswa S2 UMS Mb Impian, hehe
Dpt ganti rugi proposal PKM gk ini ? Wkkwkwkwk
Unknown mengatakan…
Oalah, nambah vocab lagi deh aku haha. aa mbaknya lucu banget, mas budi bayar berapa sampe mbaknya bikin cerpen unyu-unyu gitu ? Hahaha. Plis deh mas, kenapa malah bahas proposal PKM.... ngga mas, ngga ada yang merasa dirugikan hahaha
Impian Nopitasari mengatakan…
Dyar. Direpost neng kene. Aku wis lulus saiki len.
Biji Bunga Matahari mengatakan…
Hohoho yowes mas di gaweo film baee